Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

17. Petri Kauhanen: Armolahjat – yliluonnollinen palveleminen

Petri Kauhanen

 

 

 

 

ARMOLAHJAT - YLILUONNOLLINEN PALVELEMINEN

 

 

Teksti helposti tulostettavassa muodossa.pdf 

 

 

 

 

 

Armolahjat ovat tärkeä osa Jumalan työtä, jota hän tekee seurakunnan kautta maailmassa. Hän on Poikansa kautta kutsunut meidät työtovereikseen toteuttamaan tätä tehtävää. Pietari kirjoittaa:

Mutta te olette valittu suku,kuninkaallinen papisto,pyhä heimo,omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa.”(1.Piet. 2:9)

 

Armolahjat on sananmukaisesti annettu armahdetuille syntisille Jumalan suvereenin armon osoituksina armon jakamiseksi edelleen toisille.

 

Armolahjojen tulisi kuulua luonnollisena osana kristilliseen opetukseen seurakunnasta Kristuksen ruumiina maailmassa. Seurakunnan tulisi rohkaista ja motivoida jäseniään löytämään ja käyttämään saamiaan armolahjoja ainakin kuudella tavalla. 

1.     Armolahjoja tulisi tavoitella.

2.     Niiden käyttämisessä tulisi kasvaa.

3.     Niiden käyttämiseen tulisi rohkaista.

4.     Niistä tulisi antaa opetusta seurakunnassa.

5.     Niitä tulisi rukoilla ja anoa seurakunnassa.

6.     Niiden käyttöön tulisi harjaantua, ja niitä tulisi käyttää arjessa.

Armolahjat on annettu seurakunnalle, rakentamaan seurakuntaa ja varustamaan palvelijoita työhön. Toiseksi armolahjat on annettu palvelu- ja todistustehtävää varten maailmassa. Niitä tarvitaan, jotta voitaisiin viedä evankeliumin sanoma uusille ihmisille. Kolmanneksi armolahjat on annettu muuttamaan seurakunnan rakenteita sen toimintaa ja päämäärää palvelevaksi. Seurakunta tarvitsee tähän johtamisen ja hallitsemisen, ”organisoimisen” armolahjoja. 
                                                                                                            

                                                                                                                      

PALVELUPAIKKANI SEURAKUNNASSA

 

Yksittäisen Kristuksen ruumiin jäsenen paikka määräytyy hänen armolahjansa perusteella. Yhtä tärkeää kuin elää pyhää elämää on etsiä ja tavoitella lahjaansa ja paikkaansa seurakunnassa. Armolahjat ovat välttämätön osa seurakunnan olemusta. Apostoli Paavalin mukaan seurakunta on Hengen johdossa elävä, rakentuva ja toimiva, ja Hengen lahjoin varustettu karismaattinen yhteisö. Hän asettaa opetuksessaan armolahjoista         1. Kor. 13:12 ja 14 luvuissa niin seurakuntavirat, voimalliset palvelutehtävät kuin myös armolahjat yhteen.

 

Risto Santala kääntää kreikan kielestä Paavalin kuvauksen Pyhän Hengen ilmentymistä  seuraavasti (1. Kor.12:1-7): Pyhän Hengen lahjat ovat

 

·       pneumata, ”hengellisyydet” (jae 1),

·       kharismata ”armovaikutukset” (jae 4),

·       diakonia ”palveluvirka” (jae 5),

·       energeemata ”voimavaikutukset” (jae 6) ja

·       faneroosis ”Hengen manisfestaatio” (jae 7).

 

Niin kuin Isän Jumalan toimiessa Jumalan Poika ja Pyhä Henki ovat läsnä, niin seurakunnan toiminnassa eri virat, erilaiset palvelutehtävät ja monimuotoiset armolahjat kuuluvat yhteen. Jumala antaa Pyhän Henkensä käyttöön nämä kaikki, jotta yhteinen seurakunta rakentuisi. Virat ja vastaavat armolahjat ovat saman Jumalan työn ilmausta.

 

KUINKA KRISTUKSEN RUUMIS TOIMII?

 

Jumala on kutsunut meidät armonsa osallisuuteen ja yhteyteen. Isä antoi Poikansa ja Poika antoi elämänsä (Joh. 3:16). Isän lahja Pojalle on maailmasta uloskutsuttu ja sinne palvelutyöhön lähetetty seurakunta. Seurakunnan yhteydestä käsin hän varustaa meidät ja lähettää meidät palvelemaan ja rakastamaan ihmisiä. Hän antaa meille lahjaksi veljiä ja sisaria.

 

Seurakunta on olemassa myös sen tähden, että Herra itse saisi palvella ja rakentaa meitä ensin. Keskinäisen palvelun kautta Hän rohkaisee meitä lähtemään liikkeelle valtakuntansa asioille lähelle ja kauas. Siksi on tärkeää, että paikallisseurakunnassa annamme tilaa erilaisille palvelutehtäville ja armolahjoille.

 

Keskinäinen kateus on voitettavissa rakkauden kautta. Apostoli Pietari sanoo:

Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina.” (1. Piet. 4:10). 

 

Kun kokoonnumme jumalanpalvelukseen ja yhteisiin tilaisuuksiin, yhteyttä luo synnintunnustus ja uskon tunnustaminen. Kun seurakunnan jäsenten keskinäisestä yhteydestä on kysymys, on voitava puhua myös ylpeydestä, kateudesta ja katkeruudesta. Armolahjat otetaan vastaan ja ne toimivat parhaiten armon tasolta. Jos seurakunnassa vallitsee armollinen ja rakkaudellinen yhteys, palvelu ja lahjojen käyttäminen onnistuu.

 

Työn hedelmä on sitä kestävämpi mitä vahvemmat arvot ovat. Kun Paavali opettaa 1. Korinttolaiskirjeessään armolahjoista hän tietoisesti haluaa asettaa armolahjat kokonaisuuden kannalta oikealle paikalle. Sentähden hän asettaa ”rakkauden verrattoman tien” opetuksensa keskelle. (1. Kor. 14). Koska ihmisillä on Kristukseen uskovinakin taipumus korottaa itseään toisten yläpuolelle, on lahjoja käytettäessä kuljettava rakkauden, nöyryyden ja pyhän elämän tietä.

 

MIKÄ ON ARMOLAHJA?

 

Armolahja, karisma, on Jumalan Hengen suvereeni lahja seurakunnan jäsenille, jotta he voisivat olla sellaisia, jollaisiksi heidät on kutsuttu olemaan, ja tehdä sitä, mitä varten heidät on lähetetty palvelemaan. Jokainen kristitty on Jumalan kutsun vastaanottaessaan saanut tehtävän palvella ja rakastaa Jeesuksen antaman esikuvan mukaisesti. Armolahja on Hengen ilmentymä, joka otetaan vastaan ja toimii uskon kautta. Lahja tekee Jeesukseen uskovan kykeneväksi palvelemaan toisia seurakunnassa tai sen ulkopuolella. Jeesuksen seuraajan suuri etuoikeus on tulla tietoiseksi tehtävästä, johon Jumala on hänet kutsunut, ja lahjoista joilla hän on tehtävään varustanut.

 

Luonnolliset lahjat saamme perintönä luomisen perusteella, mutta armolahjat ovat seuraus ja siunaus Jeesuksen tekemästä lunastustyöstä. Kristitty on kutsuttu Jumalan työtoveruuteen sekä luomisen että lunastuksen alueella. Luomisen perusteella olemme saaneet monia lahjoja ja taipumuksia, joilla voimme palvella Jumalaa. Jeesuksen lunastustyön perusteella olemme päässeet armon osallisuuteen, jossa palvelemme lähimmäistämme Hengen uudessa tilassa ja Hengen antamin varustein.

 

PALVELUARMOLAHJAT

 

Palveluarmolahjoja kutsutaan myös tehtävälahjoiksi tai motivointilahjoiksi. Mikä sinua itseäsi motivoi eniten toimimaan armolahjasi tavalla? Jos olet profeetta, sinulla on lahja nähdä toisen uskovan hengellinen tila. Haluat saattaa hänet Pyhän Jumalan eteen. Jos olet kehottaja, sinulla on lahja kohdata veljesi tai sisaresi persoonallisesti ja rohkaista häntä kasvamaan kutsussaan.

 

Jos olet avustaja, sinulla on lahja täyttää käytännöllisiä tarpeita ja auttaa toisia toteuttamaan kutsumustaan, jne. Jotkut lahjat sisältävät erityisen tehtävän varustaa toisia seurakunnan jäseniä palvelutehtäviin. Efesolaiskirjeen mukaan ( Ef. 4:11-12) näitä ovat seuraavat viisi: apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat. Näiden varustamislahjojen harjoittamisen  kautta seurakunnan jäsenet löytävät paikkansa ja lahjansa seurakunnassa ja rohkaistuvat kasvamaan Jumalan tuntemisessa.

 

IHMELAHJAT

 

Luonnonlahjat ja perityt ominaisuudet voivat tulla palvelemaan Jumalan valtakuntaa silloin kun ne annetaan Herran puhdistettavaksi ja hänen käyttöönsä. (Room. 6:6, 12-13) Jumalan luomina ihmisinä olemme jo saaneet luomisen lahjoja ja tehtäviä. Jumalan lunastustyön, armon perusteella meille annetaan  armosta johtuvia tehtäviä ja lahjoja. Nämä ovat yliluonnollisia. Ihmelahjoiksi kutsutaan viisauden ja tiedon sanoja, terveeksitekemisen lahjoja, henkien erottamisen lahjaa, voimallisten tekojen lahjaa, kielillä puhumisen  lahjaa, kielten selittämisen lahjaa, uskon lahjaa ja profetoimisen lahjaa. (1. Kor. 12:8-11). Kaikki armolahjat otetaan vastaan uskolla ja ne toimivat uskon kautta. Vain armolahja saa aikaan yliluonnollisen muutoksen. Uskolle perustavin ihme on Jeesuksen ylösnousemus kuolleista.

 

KUINKA LÖYDÄN LAHJANI?

 

Asenteemme Jumalan armoon ja hänen antamiinsa lahjoihin ratkaisee paljon. Jos olemme valmiit palvelemaan ja panemaan itsemme alttiiksi, huomaamme pian ettemme omalla voimallamme ja kyvyillämme saa paljoa aikaan. Jumalan armo vaikuttaa meissä ja meidän kauttamme silloin kun olemme luopuneet omasta yrittämisestä ja jättäneet itsemme  ja onnistumisemme Jumalan käsiin. Jumalan edessä olemme vastuullisia palvelijoita, mutta emme ole tulosvastuullisia palvelijoita ihmisten edessä!

 

Armolahjat ovat luonteeltaan toiminnallisia ja dynaamisia. Ne ilmenevät silloin kun lähdemme liikkeelle palvelemaan. On oltava valmis kokeilemaan ja palvelemaan. Hyödyllistä on myös keskustella armolahjoista jonkun kokeneemman kristityn kanssa.

 

Meidän tulee Raamatun kehotuksen mukaisesti pyytää Jumalalta itsellemme armolahjoja. (1. Kor. 14:1; 14:12). Hän jakaa niitä seurakunnalleen jatkuvasti, runsaasti ja tarkoitusta vastaavalla tavalla. Pyhä Henki ottaa käyttöönsä ihmisen koko persoonallisuuden, niin myös seurakunnat ovat keskenään erilaisia. Niillä voi olla käytössään erilaisia armolahjayhdistelmiä. Hengelliset lahjat pyydetään rukoillen Jumalalta ja otetaan vastaan uskon kautta lahjana. Jumala antaa kyllä armonsa ja rakkautensa niin hyville kuin pahoillekin ihmisille, mutta hengelliset lahjat tulee anoa Häneltä.

 

Seurakunnan jatkuvan ja kestävän yhteisen esirukouksen aihe tulee olla se, että Jumala lähettäisi sille sopivat palvelijat ja antaisi vastaavien armolahjojen ilmetä heidän kauttaan. Seurakunnan tulee järjestää perusopetus palvelutehtävistä ja armolahjoista, mutta omalla vastuullamme on rukoilla, opiskella ja ottaa selvää niistä. Turvallisinta on kasvaa ja harjaantua palvelutehtäviin ja armolahjojen käyttöön oman seurakunnan yhteydessä. Usein Raamattu- ja rukouspiireissä tai soluissa saavutetaan sellainen yhteys ja luottamus, jossa uskalletaan palvella ja siunata toisia. Julkinen palvelu seurakunnan kokoontumisissa edellyttää paimenuuden ja johtajuuden toteutumista seurakunnassa.

 

 

VAIN PALVELEMALLA SEURAKUNTA PYSYY

 

Seurakunta on saanut palvelun mallit ja tehtävän Herralta itseltään. Herra pesi opetuslastensa jalat ennen kärsimistään ja kuolemaansa (Joh 13). Tällä teollaan hän antoi mallin opetuslasten keskinäiselle yhteydelle, rakkaudelle ja nöyryydelle. Kaikessa palvelemisessa motiivimme palvella ratkaisee. Jonka ”jalat” Herra itse on saanut pestä, palvelee toisia. Pietari sai kokea tämän omakohtaisesti. Armahdettu ja rakastettu ihminen palvelee muita. Armo ja armolahjat ovat Jumalan vapaata lahjaa, armoa joka tulvii ylitse.

 

Jos seurakunnassa saa kasvaa ja vahvistua sellainen avoimuus, jossa voidaan sekä tunnustaa synnit, että ilmaista uskoa Kristukseen, myös armosta seuraavat lahjat ja tehtävät pääsevät esiin ja alkavat toimia. Jumala antaa lahjaksi ihmisiä. Hän on antanut sinut lahjaksi sisarille ja veljille!

 

Rakkaus merkitsee toisten tarpeiden täyttämistä. Se merkitsee antautumista myös toisillemme ja sitoutumista toisiimme. Rakkaudessa ei ole tilaa kateudelle, vaan kaikki tulevat siunatuiksi. Usein rakkaus merkitsee myös valmiutta kärsiä.

 

Rukous: Herra Jeesus Kristus. Sinä annoit itsesi lahjaksi ja uhriksi kaikille ja kaikkien puolesta. Kiitollisena otan vastaan armosi ja lahjasi. Tässä olen Herra. Tahdon antautua sinun palvelukseesi. Pelasta ja paranna. Puhdista ja uudista. Täytä Hengelläsi ja lähetä minut palvelemaan ja rakastamaan toisia Isän kunniaksi. Amen.

 © 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin